Nhat Nghe ICT Training Center
Tập tin Kích thước Đã hiệu chỉnh
[dir] Thư mục cha
[exe] 13-Vista.EXE4.5 MB2011-Mar-21
[exe] 12-NAT.EXE1.8 MB2011-Mar-21
[exe] 11-PRINTER.EXE1.9 MB2011-Mar-21
[exe] 10-GPO4_(Client).EXE986.4 KB2011-Mar-21
[exe] 10-GPO4-DENYNS2(SERVER).EXE1.4 MB2011-Mar-21
[exe] 9-GPO3-AuditObject(server).EXE2.4 MB2011-Mar-21
[exe] 9-GPO3 _(Client).EXE3.0 MB2011-Mar-21
[exe] 8-GPO2-AuditAcc.EXE2.5 MB2011-Mar-21
[exe] 7-GPO1-Deploy_(server).EXE2.8 MB2011-Mar-21
[exe] 7-GPO1-Deploy_(NS1-Test).EXE1.4 MB2011-Mar-21
[exe] 7-GPO1-Deploy_(KT1-Test).EXE1.6 MB2011-Mar-21
[exe] 6-HomeDirProfile_(Server-Test RoamingProfile).EXE968.1 KB2011-Mar-21
[exe] 6-HomeDirProfile_(Server-Test Home Folder).EXE1.2 MB2011-Mar-21
[exe] 6-HomeDirProfile_(Client-Test RoamingProfile).EXE1.3 MB2011-Mar-21
[exe] 6-HomeDirProfile_(Client-Test Home Folder).EXE1.3 MB2011-Mar-21
[exe] 6-HomeDirProfile.EXE3.3 MB2011-Mar-21
[exe] 5-NTFS_(NS1-TEST).EXE3.2 MB2011-Mar-21
[exe] 5-NTFS_(KT1-TEST).EXE1.4 MB2011-Mar-21
[exe] 5-NTFS.EXE2.6 MB2011-Mar-21
[exe] 4-OU-USER-GROUP.EXE2.8 MB2011-Mar-21
[exe] 3-JoinDomain.EXE2.3 MB2011-Mar-21
[exe] 2-DHCP.EXE1.9 MB2011-Mar-21
[exe] 1-DCPROMO2.EXE1.5 MB2011-Mar-21
[exe] 1-DCPROMO1.EXE2.1 MB2011-Mar-21
24 Tập tin - 0 Thư mụcTổng dung lượng: 50.2 MB  

free counters